Cíl projektu "Informační zdroje"

Cílem projektu je zpřístupnění obsahu knihovny Sklářského ústavu odborně zaměřené na problematiku sklářského a keramického průmyslu koncovým uživatelům - profesionálům z oblasti sklářského a keramického průmyslu a pod zorným úhlem požadavků koncových uživatelů obsah za účelem zpřístupnění digitalizovat. V tomto smyslu je projekt dále nazýván digitální knihovnou, resp. digitální knihovnou Sklářského ústavu.

1. Zpřístupnění obsahu knihovny Sklářského ústavu koncovým uživatelům

Zpřístupnění obsahu knihovny Sklářského ústavu bude realizováno prostřednictvím internetových technologií (na straně koncových uživatelů reprezentovaných webovým prohlížečem), jejichž hlavní výhodou je dostupnost v zásadě kdekoliv.

Obsah digitální knihovny bude zpřístupněn koncovým uživatelům ve formě článků (článek v tomto smyslu budiž chápán šířeji než je obvyklé – jako ucelená informace o každé položce knihovny) popsaných :

 • na úrovni strukturálního popisu jednotlivých položek podle dohodnutých metainformací odpovídajících internímu systému členění zdrojů v knihovně Sklářského ústavu, které budou složit zejména k nalezení odpovídajícího dokumentu
 • na úrovni kompletního obsahu jednotlivých položek
  • ve formě textové, která typicky nebude zobrazována, ale určena na vyhledání podrobnějších struktur informací a na vytváření sémantického stromu
  • ve formě grafické, určené pro přímé zobrazení klientům (obrazy stránek ve formátu PDF, každý článek bude tvořen jedním PDF souborem)
Zajištění zpřístupnění obsahu digitální knihovny je realizováno prostřednictvím softwarové aplikace, která zajistí všechny aspekty zpřístupnění obsahu knihovny Sklářského ústavu

2. Zpracování obsahu knihovny za účelem zpřístupnění uživatelům

Podmínkou pro zpřístupnění obsahu digitální knihovny prostřednictvím internetových technologií je digitalizace obsahu knihovny do formy vyžadované softwarovou aplikací pro její zpřístupnění.

Jako každá „živá“ knihovna je digitální knihovna tvořena

 • obsáhlým archivem periodických a neperiodických publikací (časopisů a knih)
  • pojmenujme ji „mínusová časová osa“
 • novými resp. aktuálními čísly periodických publikací a knih
  • pojmenujme ji „plusová časová osa“

Vzhledem k tomu, že cílem digitální knihovny je zpřístupnění obsahu odborné knihovny koncovým uživatelům, je třeba i při digitalizaci obsahu knihovny postupovat zejména pod zorným úhlem potřeb koncových uživatelů.

V tomto rámci má vyšší prioritu digitalizace položek nových, resp.aktuálních  tj. „plusové časové osy“ (= zejména článků z aktuálních čísel časopisů) a posléze s nižší prioritou digitalizace položek „mínusové časové osy“ (= zejména článků z archivních čísel časopisů).

Úkolem zhotovitele je vytvoření a implementace systému na digitalizaci obsahu digitální knihovny na míru potřeb jeho zpřístupnění prostřednictvím webových technologií koncovým uživatelům. Systém na digitalizaci obsahu bude integrací komerčně dostupných a pořízených softwarových prostředků a na míru zhotoveným softwarovým nástrojům.

3. Přidaná hodnota projektu Informační zdroje pro uživatele

Digitalizovaný obsah knihovny  realizovaný „mínusové“ a „plusové“ časové ose reprezentuje cenné informace určené profesionálům z branže sklářství a keramiky a v této formě je bezesporu základ přidané hodnoty digitální knihovny.

Přidaná hodnota tvořená obsahem digitální knihovny je dále zvyšována pokročilými možnostmi v práci s tímto obsahem. V následující části je uveden stručný popis těchto možností z pohledu

 • vyhledání informace
 • následných možností práce s vyhledanou informací přizpůsobené individuálním potřebám každého uživatele.

Konkrétní kroky, které je třeba realizovat pro dosažení níže popsaných možností a funkcionality jsou popsány v části 7. tohoto materiálu.

3.1. Vyhledávání informací v digitální knihovně

Uživatel digitální knihovny má k dispozici formulářový systém pro vyhledání (resp. opakované zpřesnění vyhledávání) jednoho či více článků, obsahujících konkrétní informaci.

K vyhledávání článků budou k dispozici následující vyhledávací kriteria, bude možno je využít v libovolných kombinacích.

 Vyhledávací kriteria budou umožňovat následující možnosti vyhledávání:

 • podle specifikace publikace
  • typ publikace (časopis, kniha, ročenka, katalog)
  • název časopisu
  • vydavatel časopisu
  • ročník
  • číslo v ročníku (případně rozmezí stran, na kterých byl článek publikován)
  • název článku
 • podle jmen autora(ů), spoluautora(ů)
 • podle tématického stromu
 • podle souvislostí
  • každý článek ponese s sebou informaci o ostatních článcích konkrétního autora
  • o ostatních článcích uspořádaných podle souvislostí sémantického stromu
 • podle nestrukturovaných plných textů článku

Výsledkem vyhledávání bude seznam vyhledaných článků, které splňují požadavky nastavené kombinacemi vyhledávacích kriterií.

V seznamu vyhledaných článků bude u každého článku popisná informace o stavu vyhledávajících kriterií, zejména

 • specifikace zdrojové publikace
 • informace o autorech
 • zařazení v tématickém stromu
 • volitelně s anotací článku

3.2. Zobrazení vyhledaného článku a další možnosti práce s článkem

Pro vyhledání, zobrazení resp. vytištění článku

 • ve formě strukturálních informací včetně případné anotace
 • digitálních replik článků

musí být uživatel vybaven patřičným právem. Poskytování (= prodej) těchto práv uživatelům bude předmětem obchodní realizace výstupů digitální knihovny.

Digitální knihovna bude nastavena tak, aby bylo možno realizovat separátně právo k

 •  zobrazení článku zobrazení ve formě strukturálních informací
 •  zobrazení digitální repliky článku
 • tisku digitální repliky článku ve formě a kvalitě identické s kopií na černobílé kopírce.

3.3. Možnost vytvoření tématické rešerše

Tématickou rešerší je myšlena

 •  možnost uložení seznamu článků vyhledaných konkrétním dotazem pro další použití
 •  možnost uložení záložky na konkrétní dokument, záložku je rovněž možno pojmenovat

Tématické rešerše může uživatel vytvářet v libovolném počtu.

Tématické rešerše budou uloženy v rámci uživatelova profilu. Uživatel je bude moci kdykoliv znovu využít, případně vytisknout.

Tématické rešerše bude možno kategorizovat podle jednotlivých pohledů ve formě uložení do tzv. složek. Samozřejmostí je možnost rešerše vymazat, přejmenovat, přesouvat mezi složkami.

Celkově budou tématické rešerše plnit roli jakési „paměti“ uživatele při práci s výstupy digitální knihovny  – bude mít možnost uložit jakýkoliv výsledek své práce.

3.4. Monitorování nových informací, avízo e-mailem

Uživatel bude mít možnost dostávat e-mailové informace o nových článcích umísťovaných do databází digitální knihovny v rámci zpracování „plusové osy“ e-mailem. 

Pro nové články bude uživatel moci nastavit jeden či více filtrů, který odráží přesně jeho zájem či zájmy o nové informace. Personifikované e-maily budou generovány automaticky s jednodenní periodicitou vždy po doplnění nových článků a to personifikovaně každému uživateli podle nastaveného filtru či filtrů.

3.5. Historie aktivity

V rámci svého uživatelského profilu bude mít uživatel k dispozici kompletní historii zobrazení a vytištění článků.

Současně s historií uživatel bude mít k dispozici také informaci o tom, kolik článků ještě může zobrazit a vytisknout.

3.6. Kooperace s ostatními uživateli

Zaregistrovaní a do systému přihlášení koncoví uživatelé budou mít možnost spolupráce s ostatními uživateli a to formou vložení komentáře (textového příspěvku) svázaného s konkrétní položkou digitální knihovny. Tyto komentáře mohou doplňovat či komentovat informace obsažené v jednotlivých položkách digitální knihovny podle uvážení přispěvatele a budou k dispozici ostatním uživatelům.